Adatkezelési tájékoztató

1. Az Adatkezelő adatai:

Név: EUROTRÉLER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1105 Budapest, Harmat u. 36. III./10.

Adószám: 12320848-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-665362

Telefonszáma: +36 30 200 3344

E-mail címe: info@eurotreler.hu

2. Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük:

Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezel. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelő megbízásában, vagy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

3. Az Adatkezelés során az alábbi jogszabályok kötnek bennünket:

– GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről)

– Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok

– Az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

– Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;

– A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;

– A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

4. Az Adatkezelő honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

4.1 Automatikusan rögzített adatok

A honlap meglátogatása során a Eurotréler Kft. szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a látogató a Eurotréler Kft. honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt.

Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására azonban nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, személyre szabása, statisztika készítése és a látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

4.2 Egyszeri információ vagy ajánlatkérés céljából kezelt személyes adatok:

Az érintett számára megfelelő információ nyújtása. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az adataik (név, e-mail cím, telefonszám) megadásával az Adatkezelőtől információt vagy a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan ajánlatot kérjenek a honlapon vagy a központi email címen keresztül. Egy adatlap kitöltésével a látogató megadhatja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat.

Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja az Eurotréler Kft. adatkezelési szabályait, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, személyre szabása, statisztika készítése és a látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: a válaszlevél megküldésétől számított 1 hónap

4.3 A Facebook

Az Eurotréler Kft. szerepel a Facebookon “Eurotréler autómentő” néven.

A Eurotréler autómentő oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamára a Látogató az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

Az adatkezelés célja: tájékoztatás az aktuális információkról, az Eurotréler Kft-t érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: a feliratkozó döntésétől függ

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

4.4 Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Egyúttal tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő fentiekben nem részletesen felsorolt hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Eurotréler Kft. számítástechnikai rendszerei és papíralapú adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.

Az Eurotréler Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
  • hitelessége és hitelesítése biztosított;
  • változatlansága igazolható;
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az Eurotréler Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Eurotréler Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6. Az érintettek jogai

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7. Cookie-k – sütik

A cookie-k az internetböngésző által tárolt kisméretű fájlok, amelyek a megnyitott webhelyek alapján tárolnak információkat (pl. nyelvhasználat, böngésző típusa, operációs rendszer, a látogatások időpontja, a megtekintett tartalom, a megtekintett reklámok stb.)

A cookie-k segítenek a weboldalakat a látogatók igényéhez alakítani. A cookie-k használata lehetővé teszi, hogy személyre szabottabb tartalmak jelenjenek meg; emellett a cookie biztosítja, hogy egy adott oldalon nem kell minden egyes alkalommal újra beírni a jelszót, illetve a cookie-k révén kaphatunk információkat a weboldal látogatóiról is (pl. hányan és mikor keresték fel az oldal).

Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra.

Az Eurotréler Kft. oldalán a nélkülözhetetlen típusú cookie-t alkalmazzuk, ami a weboldal megfelelő működését garantáló cookie-k, amelyek például az oldal hibás működését jelzik. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek marketing célra felhasználható adatokat.

8. Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart. Az Eurotréler Kft. mindenkor fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót aktualizálja. A változásokról a weboldalon való közzététellel értesíti ügyfeleit.

Amennyiben kérdése lenne a tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az info@eurotreler.hu címre és munkatársunk megválaszolja.